Algemene voorwaarden Script Events

Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast benoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 • Opdracht

Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever advieswerkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat onder meer een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

 • Opdrachtgever

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als wederpartij van de opdrachtnemer, Script Events, een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van (advies)opdracht.

 • Opdrachtnemer

Script Events, die als partij een overeenkomst tot opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW met opdrachtgever heeft gesloten.

 • Partijen

De opdrachtgever, een natuurlijke of rechtspersoon, en Script Events als de opdrachtnemer.

 • Derden

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens opdrachtnemer belast wordt met het aanleveren van stukken.

Artikel 1 Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere door Script Events aanvaarde opdracht, inclusief gewijzigde opdracht(en) en eventuele vervolgopdracht(en).
  2. Van deze algemene voorwaarden kunnen partijen alleen afwijken als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Indien opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar de eigen voorwaarden, dan geldt dat Script Events deze voorwaarden afwijst. Enkel de algemene voorwaarden van Script Events zijn van toepassing.
  4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
  5. Script Events behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om binnen zeven dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem of haar toegezonden zijn hiertegen in bezwaar te gaan en/of de opdracht te beëindigen.
  6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer waarbij derden betrokken worden.

Artikel 2 Uitgangspunten, offerte en inschakeling derden

2.1 Opdrachtnemer staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en rationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelswijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.

2.2 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Scripts Event te verstrekken.

2.3 De opdrachtgever staat in voor en controleert de juistheid en volledigheid van alle geleverde stukken zoals meldingen, ontheffingen, verklaringen, vergunningsaanvragen en alle bijbehorende rapporten, plannen en tekeningen die door Script Events zijn ingevuld, aangevraagd of uitbesteed.

2.4 De opdrachtgever staat in voor de verantwoordelijkheid voor het nakomen en volgen van de vergunning en de daarbij behorende afspraken.

2.5 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. Een door Script Events gedane offerte komt automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet binnen 30 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte aangenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

2.7 Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

2.8 Opdrachtnemer is, indien inschakeling van derden bij het aanleveren van stukken, afhankelijk van derden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 Script Events is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheid of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrek.

3.2 Script Events aanvaard geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

3.3 Script Events is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan door aanvragen van vergunningen, meldingen, ontheffingen, verklaringen en alle bijbehorende rapporten, plannen en tekeningen door Script Events ingevuld, aangevraagd of uitbesteed.

3.4 Script Events is niet aansprakelijk voor de kosten bij eventuele bezwaar en beroep voortvloeiende uit een vergunning. 

3.5 Script Events is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan door het niet of niet tijdig verlenen van vergunningen door overheidsinstanties.

3.6 Script Events is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtgever van de zorgvuldigheid, de deskundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden beschouwd.

3.7 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 12 maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

3.8 Script Events is slechts aansprakelijk voor schade indien deze schade valt onder de dekking van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico volgens de betreffende polis.

3.9 Indien en voor zover om welke reden geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Script Events beperkt tot enkel directe schade met een maximum van € 10.000, -. 

Artikel 4 Overmacht

4.1 Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

4.3 Script Events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.4 Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Script Events behoudt in dat geval haar recht op vergoeding.

Artikel 5 Tarieven en betalingsvoorwaarden

5.1 De overeengekomen bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is overeengekomen. Script Events hanteert een btw-tarief van 21%.

5.2 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, komen voor kosten van de opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

5.4 Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

5.5 Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan is hij nog steeds verplicht de overeengekomen tarieven aan Script Events na te komen.

5.6 Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

5.7 Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (incasso)kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van de opdrachtgever.

5.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.9 Indien opdrachtgever de offerte van Script Events aanvaardt, zendt Script Events, na de retourontvangst van de ondertekende kopie van het bevestigingsformulier, een factuur van ten minste 75% van het totale tarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien dit niet het geval is worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.10 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding.

5.11 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 Annulering

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan Script Events te voldoen, in geval van annulering:

 • In de periode tot 9 maanden voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 • In de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 • In de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 65% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 • In de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 • In de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en
 • In de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

6.2 Indien op het moment van annulering de schade aan Script Events of derden hoger is dan de annuleringsvergoeding, dan komt dit verschil voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Beëindiging en ontbinding van de opdracht

7.1 Onverminderd de aan Script Events verder toekomende rechten is Script Events gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst.

7.2 Indien één der partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met voorbehoud van rechten.

7.3 Indien Script Events (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op opdrachtgever jegens Script Events rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Script Events voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Script Events na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.4 Opdrachtgever heeft het recht op ontbinding wanneer Script Events toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de annulering/ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 8 Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

8.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht dan wel de opdrachtbevestiging en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.

8.2 De overeenkomst van opdracht is een schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat tenminste een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht en het beoogde doel van de opdracht.

8.3 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van opdrachtnemer te respecteren. Indien Script Events door handelen en/of nalaten van opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal opdrachtgever Script Events, de werknemers van Script Events en/of door Script Events ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

9.2 Script Events is gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door Script Events zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens

10.1 Script Events zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid zo goed mogelijk waarborgen. De opdrachtgever verleent toestemming om, indien nodig in het kader van de dienstverlening, gegevens ter kennis te brengen van derden.

10.2 Script Events houdt zich, bij de verwerking van persoonsgegevens, aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

11.2 Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. Uitsluitend de rechtbank waarbinnen Script Events zich bevindt, is bevoegd kennis te nemen.