Regels geluid en evenementen

In Nederland is er geen landelijke wet- en regelgeving die bezoekers van uitgaansgelegenheden beschermt tegen gehoorschade door te harde muziek. Op lokaal niveau zijn er wel wetten en regels per gemeente bepaald.

De regelgeving van geluid is heel erg lastig. Dit komt doordat er vele verschillende soorten geluid zijn waaraan nog meer wetten en regels vasthangen. Denk aan regelgeving voor geluid van (spoor)wegen, luchtvaart, bouwen, horeca en evenementen. En zo zijn er nog een stuk of 20 soorten geluid.

Wanneer we kijken naar regels van geluid bij evenementen dan moeten we ten eerste kijken waar het evenement plaats vindt. Een evenement kan plaatsvinden in een zogenaamde inrichting of daarbuiten. Een inrichting is bijvoorbeeld een evenementenlocatie of een horecagelegenheid. Voor een inrichting hebt kun je de regels van geluid vinden in het activiteitenbesluit of in de omgevingsvergunning. Wanneer je een evenement organiseert in de open lucht worden de regels van geluid meestal vastgelegd in het evenementenbeleid en in het bestemmingsplan. In de vergunning van je evenement wordt hier dan naar verwezen. Wanneer je een evenement wil organiseren in de open lucht dat niet past binnen het bestemmingsplan dan moet je behalve een evenementenvergunning ook een aanvraag doen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Ten tweede kun je bij regels van geluid bij evenementen ook denken aan de regels op de werkvloer. Er zijn dus ook regels omtrent geluid vastgelegd in de Arbo wet.

Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek

Landelijk komt er steeds meer aandacht voor het belang van gehoorbescherming. De media bericht dat er een aankomende golf van tinnitus patiënten op komst is en achter de schermen is er sinds 2013 het Convenant Preventie Gehoorschade. Met dit convenant spreken diverse partijen (o.a. de GHOR, Vereniging van Evenementenmakers, Nederlandse vereniging van Bioscopen en Filmtheaters en de Nederlandse Vereniging Poppodia en Festivals) uit dat zij willen bijdragen aan het voorkomen gehoorschade door hard versterkt geluid of muziek door hiervoor maatregelen te nemen op het gebied van:

1. Geluidsniveau: het convenant geeft o.a. aan dat het maximale geluidsniveau voor meerderjarigen van 18 jaar en ouder 103 dB(A) gemeten over 15 minuten is.

2. Gehoorbescherming: volgens het convenant is dit nodig voor:

  • Kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar, vanaf 88 dB(A) gemeten over 15 minuten
  • Meerderjarigen vanaf 18 jaar en ouder, vanaf 92,5 dB(A) gemeten over 15 minuten.

Als leden van de convenantspartijen boven deze ondergrens uitkomen, kunnen bezoekers van die locaties gehoorbescherming krijgen.

3. Geluidsmeting: de partijen aangesloten bij dit convenant voeren op verantwoorde wijze representatieve geluidsmetingen uit of hebben limiters geïnstalleerd of kunnen anderszins aantonen dat ze zich aan de relevante maximale waarde hebben gehouden.

4. Communicatie en bewustwording: hiervoor is onder andere de I Love my Ears-campagne opgericht.

5. Kennis en onderzoek.

Het convenant zou eigenlijk in december 2022 worden afgesloten, maar door corona hebben verschillende onderzoeken zoals de geluidsmetingen niet kunnen door gaan of waren ze niet representatief. Daarom is besloten om de looptijd van het convenant met één jaar te verlengen tot 6 december 2023. Zie ook de brief van staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen. Een belangrijk advies dat de staatssecretaris nog verwacht is het advies van de Gezondheidsraad betreffende de wenselijkheid van een wettelijk geluidslimiet voor de publieksoren. Dit advies volgt ieder moment. Het wordt vervolgens op 8 december 2022 in het preventiedebat besproken.

De maatregelen uit het convenant zijn (vooralsnog) dan wel geen wetgeving, maar wanneer partijen zoals de GHOR dit in hun advies opnemen richting de gemeente en de gemeente dit opneemt in de evenementenvergunning, moet je hier als evenementen organisator aan voldoen.

Advies RIVM maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten: Voorstel maximale geluidsniveaus voor openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek.

Veel informatie uit het convenant is afkomstig van het ‘Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten’ van het RIVM. Hierin wordt gesteld dat het onmogelijk is om maximale geluidsniveaus te adviseren die voor ieder individu absoluut veilig zijn. Dit komt omdat de mate waarin mensen gevoelig zijn voor harde muziek per individu verschilt daarom hebben ze onderscheid gemaakt tussen maximale geluidniveaus voor:

  • Jonge kinderen tot 13 jaar (gemiddeld 91 dB(A) gemeten over 15 minuten)
  • Kinderen van 14 en 15 jaar (gemiddeld 96 dB(A) gemeten over 15 minuten) en
  • Mensen vanaf 16 jaar (gemiddeld 100 dB(A) gemeten over 15 minuten)
  • Mensen vanaf 18 jaar (gemiddeld 103 dB(A) gemeten over 15 minuten)
World Health Organisation

In april 2022 is er ook een vernieuwd WHO advies gepubliceerd.

Deze gaat uit van 6 pijlers, waaronder een geluidsniveau van ten hoogste 100 dB(A) over 15 minuten gemeten. Daarnaast adviseert de WHO ook om continu geluidsmetingen uit te voeren, aandacht te vragen voor de akoestisch kwaliteit van concertzalen, gehoorbescherming, stille zones in een gebouw of festivalweide en tot slot geschikte training voor medewerkers van een concertzaal of een festival.

Gerelateerde blogs